Private Label

Jedną z działalności naszej firmy jest produkcja pod marką własną Klienta (Private Label).

 

W ramach niej oferujemy kompleksową obsługę, od pomysłu po gotowy produkt.
W zależności od potrzeb Klienta realizujemy projekty według powierzonych receptur lub opracowujemy nowe, innowacyjne receptury.
Naszymi atutami są: doświadczenie, innowacyjność, profesjonalne zaplecze badawcze i technologiczne, indywidualne podejście do Klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakości obsługi.
W ramach naszych usług świadczymy:

 • analizę potrzeb
 • opracowanie receptur
 • dobór opakowań
 • branding produktu
 • zakup surowców
 • produkcję i konfekcjonowanie
 • wsparcie marketingowe

 

Zapytaj o ofertę

Tomasz Tymiński
Product Manager OVER Zoo

+48 606 758 258

Zwierzęta OVER Zoo – regulamin

RAGULAMIN KONKURSU „Zwierzęta OVER Zoo”

 

 • 1.  Postanowienia Ogólne
 1. Konkurs „Zwierzęta OVER Zoo” nazywany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę OVER Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 65 w Łasku.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 1.02.2017 r. do 31.03.2017 r.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.
 • 2. Warunki uczestniczenia w Konkursie
 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem Konkursu, za wyłączeniem:
  1. pracowników oraz członków rodziny pracownika Organizatorów; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka/ę, zstępnych i rodzeństwo.
  2. osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
  3. osób małoletnich; osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do miłośników czworonogów. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, ze zgodą na zamieszczenie przesłanej pracy w galerii, która:
  1. dostępna będzie dla internautów na stronie www.over-zoo.pl oraz na fanpage’u marki OVER Zoo na Facebooku www.facebook.com/over.zoo
 3. W momencie przesłania Pracy konkursowej (Dzieła), na Organizatorów przechodzą wszystkie jego prawa autorskie oraz majątkowe, w tym  prawo do korzystania z Dzieła i rozporządzania nim w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do pamięci komputera
  2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie a także publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie.
 4. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka, (pod którym występuje w serwisie Facebook.com) Uczestnika w razie nagrodzenia jego odpowiedzi przez jury.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzona przez firmę działalnością zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych oraz ich edycji.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał wiadomość e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 9. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
  1. posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do Pracy konkursowej;
  2. zgłoszona do konkursu Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
  3. udziela Organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z Pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego Prac.
 10. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

3. Przebieg Konkursu i nagrody

 1. Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać:
  1. Pocztą na adres OVER Group: ul. Warszawska 65, 98-100 Łask z dopiskiem „Zwierzęta OVER Zoo”
  2. Mailowo:konkurs@over-zoo.com
 2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać pracę plastyczną na temat „Jak lubię spędzać czas z moim ulubionym zwierzątkiem.”
 3. Do każdej zgłoszonej pracy prosimy zamieścić dane:
  1. Imię i nazwisko autora,
  2. Adres do korespondencji,
  3. Numer telefonu (prawnego opiekuna dziecka).
 1. Wszystkie nadesłane zdjęcia mogą zostać zamieszczone w galerii, która dostępna będzie dla internautów na fanpage’u marki OVER Zoo na Facebooku facebook.com/over.zoo.
 2. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora over-zoo.pl.
 1. Z pośród nadesłanych Prac konkursowych Organizator wybierze trzy, które otrzymają nagrodę w postaci maskotki.
 1. Odbiór nagrody rzeczowej jest równoznaczny z odbiorem dodatkowej nagrody pieniężnej, która jest przez laureata przekazywana na pokrycie podatku od wygranej w konkursie – wys. 11,11% wartości nagrody rzeczowej
 2. Do 21 dni roboczych Organizator ogłosi wyniki konkursu w zakładce „Blog” dostępnej pod adresem: https://over-zoo.com/blog/
 3. Werdykt Organizatora jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej
 4. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jedną Pracę konkursową.
 5. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte
 1. Organizator nie dopuszcza zamiany nagród na ich pieniężną równowartość.
 2. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
  1. nie dopełni obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  2. naruszy postanowienia Regulaminu;
  3. nastąpi wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie;
  4. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 4. Postanowienia Końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail: konkurs@over-zoo.com
 3. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.over-zoo.pl
 7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs@over-zoo.com  dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

деловой контакт

Пожалуйста, оставьте свои координаты. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Компания*

Имя и фамилия*

E-mail*

Телефон*

Страна*

Текст Вашего сообщения

ОТПРАВИТЬ

* отмечены поля обязательные для заполнения

Я согласен на обработку моих персональных данных

индивидуальный клиент

Имя и фамилия

E-mail

Текст Вашего сообщения

Контакты

Главная

Гарантия здоровья и хорошего настроения домашних питомцев

о нас

OVER Zoo RU

Over Zoo – это польский бренд созданный с мыслью о собаках, кошках и других домашних животных. В нашем предложении, начиная с 2009 года, доступны продукты для ухода и защиты животных, предназначенные для применения дома, препараты для грумеров, а также специальные средства для врачей ветеринаров.

Наш приоритет – здоровье животных, поэтому для производства наших продуктов используем сырье самого высокого качества – это так экологические экстракты, как и инновационные наночастицы коллоидов. Все для того, чтобы продукты OVER Zoo были самыми подходящими для нужд питомцев.

OVER Group RU

Компания OVER Group является польским производителем, поставляющим на рынки Европы, Азии и Ближнего Востока, продукты для ухода и суплементы диеты для КРС, МРС, домашних животных, а также косметику для людей. С самого начала своей деятельности компания основывается на четко выбранных, натуральных растительных веществах из раных уголков всего мира.

Мы полны решимости и инвестируем в инновационные решения во всех областях нашей работы. Инновационные продукты и услуги бренда OVER Group отличаются высоким качеством, которое ценится Дистрибьюторами, Ветеринарами, Заводчиками и конечными Потребителями. Мы предлагаем 8 брендов, предназначенных для Клиентов в различных отраслях.

INDIVIDUAL CUSTOMER

First and last name

E-mail adress

Your message

BUSINESS CUSTOMER

For more information please leave your details Our export manager will contact you

Company's name*

First and last name*

E-mail adress*

Telephone number*

Country*

Your message

SUBMIT

* This field must be filled.

I agree to process my personal data

Contact

Main page

For the animal welfare

About us

Over Zoo EN

OVER Zoo is a polish brand designed to provide the best care for dogs, cats and other pets.  We have been constantly improving our products since 2009. Among the OVER Zoo you will find care and protection products for home use, preparations for groomers, as well as professional agents dedicated for veterinary use.

Animal welfare is our top priority, that is why in the production process we use only the highest-quality raw materials including but not limited to eco-farming extracts or nanoparticle colloids. That makes our products a perfect match for the needs of your pets.

Over Group EN

Over Group is the leading Polish manufacturer of diet supplements for farm animals, pets and human cosmetics, providing the markets of Europe, Asia and Middle East. We are committed to deliver products based on selected, natural ingredients from all around the World.

OVER Group logo means innovation. Our portfolio consists of 8 brands from a variety of branches in the animal and human care. We are dedicated to invest in and develop modern, ecological and high-tech production processes which result in the highest quality products, appreciated by our Distributors, Veterinarians, Farmers and End Customers.

Over Group

Firma OVER Group jest wiodącym polskim producentem, zaopatrującym rynki Europy, Azji oraz kraje Bliskiego Wschodu w produkty pielęgnacyjne i suplementy diety dla zwierząt gospodarskich, małych czworonogów oraz produkty kosmetyczne dla ludzi. Od początku swojej działalności firma bazuje na wyselekcjonowanych, naturalnych surowcach roślinnych pozyskiwanych z różnych zakątków całego Świata.

Angażujemy się i inwestujemy w nowoczesne rozwiązania na wszystkich płaszczyznach, w których działamy. Sygnowane marką OVER Group innowacyjne produkty i usługi wyróżnia wysoka jakość, doceniana przez Dystrybutorów, Lekarzy Weterynarii, Hodowców oraz Klientów ostatecznych. W swoim portfolio zrzeszamy 8 marek, oferowanych Klientom w ramach różnych branż.

Over Zoo

OVER Zoo to polska marka stworzona z myślą o psach, kotach oraz innych domowych pupilach. W naszej ofercie rozwijanej od 2009 roku dostępne są produkty pielęgnacyjne i ochronne przeznaczone do użytku domowego, preparaty stosowane w salonach groomerskich oraz specjalistyczne środki dedykowane dla lekarzy weterynarii.

Dobro zwierząt jest dla nas priorytetem, dlatego do produkcji preparatów wykorzystujemy najwyższej jakości surowce – zarówno ekologiczne ekstrakty, jak i innowacyjne nanocząsteczkowe koloidy. Wszystko po to, aby produkty OVER Zoo były jak najlepiej dopasowane do potrzeb pupili.

klient biznesowy

Masz pytanie? Zostaw swoje dane kontaktowe. Nasz doradca skontaktuję się z Tobą.

Firma*

Imię i nazwisko*

E-mail*

Telefon*

Region*

Treść

WYŚLIJ

* pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

klient indywidualny

Formularz kontaktowy
Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów lub działalności firmy skorzystaj z formularza:

Imię i Nazwisko

E-mail

Treść

Administratorem danych osobowych jest Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie. Dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych, których dotyczy zgoda, znajdują się tutaj.

Kontakt

O nas

Strona główna

Z myślą o zwierzętach domowych,

ich dobrym zdrowiu oraz samopoczuciu