Zwierzęta OVER Zoo – regulamin

RAGULAMIN KONKURSU „Zwierzęta OVER Zoo”

 

 • 1.  Postanowienia Ogólne
 1. Konkurs „Zwierzęta OVER Zoo” nazywany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę OVER Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 65 w Łasku.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 1.02.2017 r. do 31.03.2017 r.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.
 • 2. Warunki uczestniczenia w Konkursie
 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem Konkursu, za wyłączeniem:
  1. pracowników oraz członków rodziny pracownika Organizatorów; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka/ę, zstępnych i rodzeństwo.
  2. osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
  3. osób małoletnich; osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do miłośników czworonogów. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, ze zgodą na zamieszczenie przesłanej pracy w galerii, która:
  1. dostępna będzie dla internautów na stronie www.over-zoo.pl oraz na fanpage’u marki OVER Zoo na Facebooku www.facebook.com/over.zoo
 3. W momencie przesłania Pracy konkursowej (Dzieła), na Organizatorów przechodzą wszystkie jego prawa autorskie oraz majątkowe, w tym  prawo do korzystania z Dzieła i rozporządzania nim w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do pamięci komputera
  2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie a także publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie.
 4. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka, (pod którym występuje w serwisie Facebook.com) Uczestnika w razie nagrodzenia jego odpowiedzi przez jury.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzona przez firmę działalnością zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych oraz ich edycji.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał wiadomość e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 9. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
  1. posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do Pracy konkursowej;
  2. zgłoszona do konkursu Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
  3. udziela Organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z Pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego Prac.
 10. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

3. Przebieg Konkursu i nagrody

 1. Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać:
  1. Pocztą na adres OVER Group: ul. Warszawska 65, 98-100 Łask z dopiskiem „Zwierzęta OVER Zoo”
  2. Mailowo:konkurs@over-zoo.com
 2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać pracę plastyczną na temat „Jak lubię spędzać czas z moim ulubionym zwierzątkiem.”
 3. Do każdej zgłoszonej pracy prosimy zamieścić dane:
  1. Imię i nazwisko autora,
  2. Adres do korespondencji,
  3. Numer telefonu (prawnego opiekuna dziecka).
 1. Wszystkie nadesłane zdjęcia mogą zostać zamieszczone w galerii, która dostępna będzie dla internautów na fanpage’u marki OVER Zoo na Facebooku facebook.com/over.zoo.
 2. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora over-zoo.pl.
 1. Z pośród nadesłanych Prac konkursowych Organizator wybierze trzy, które otrzymają nagrodę w postaci maskotki.
 1. Odbiór nagrody rzeczowej jest równoznaczny z odbiorem dodatkowej nagrody pieniężnej, która jest przez laureata przekazywana na pokrycie podatku od wygranej w konkursie – wys. 11,11% wartości nagrody rzeczowej
 2. Do 21 dni roboczych Organizator ogłosi wyniki konkursu w zakładce „Blog” dostępnej pod adresem: https://over-zoo.com/blog/
 3. Werdykt Organizatora jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej
 4. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jedną Pracę konkursową.
 5. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte
 1. Organizator nie dopuszcza zamiany nagród na ich pieniężną równowartość.
 2. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
  1. nie dopełni obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  2. naruszy postanowienia Regulaminu;
  3. nastąpi wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie;
  4. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 4. Postanowienia Końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail: konkurs@over-zoo.com
 3. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.over-zoo.pl
 7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs@over-zoo.com  dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.